نرم افزار مدیریت ارتباط با دانشجو (نماد) نسخه 1.2 - طراحی و پشتیبانی ( زاگرس آی تی )