عدم اضافه شدن جزوه درس روش اجرای ساختمان

۱۳۹۷-۱۰-۱۸ / ۱۵:۴۷:۴۰  

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند چنانکه مستحضر بودید قرار شد که از ارايه دانشجویان نیز در آزمون پایان ترم سوال به عمل آید. لیکن با توجه به حجم دروس و  در جهت کمک به دانشجویان عزیز جزوه درس روش اجرای ساختمان اضافه نخواهد شد و تنها از موضوعات مطروحه در جزوه ابتدای ترم سوال به عمل ]واهد آمد. بحث قابها نیز از موارد مطروح در پایان ترم حذف گردید.